Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Váš finanční dům s.r.o., IČ 03457494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. značka C 232015 (dále také jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje výhradně
v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Obecného nařízení č. 2016/679 (dále jen „GDPR“
nebo „Obecné nařízení“), zásadně osobní údaje, které nám klient poskytl a pouze v nezbytném
rozsahu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Společnost pro jednotlivé
agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 Obecného nařízení. Osobní údaje jsou
zpracovávány pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, zákonnými prostředky a pouze po
dobu, která je nezbytná a která je stanovena buď právními předpisy, nebo ve smlouvách se subjekty
údajů. Ve stanovených případech Společnost zaznamenává vybranou komunikaci s klientem
(telefonické hovory a e-mailovou komunikaci) na základě povinnosti stanovené v právním předpise (v
oblasti investičních služeb). Obsah této komunikace je důvěrný a je využíván výhradně pro
dodržování právních předpisů a smluvních povinností, ochrany práv a chráněných zájmů a pro účely
péče o klienta. Vzhledem k zákonné povinnosti řádně identifikovat klienty Společnost zpracovává
údaje o průkazech totožnosti klientů, na základě výslovného souhlasu klienta pak může pořizovat
fotokopie těchto průkazů. V některých případech zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu
občana (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa za účelem informování nebo oslovení).
V takovém případě může však fyzická osoba svůj souhlas se zpracováním konkrétních osobních údajů
kdykoli odvolat. V některých případech potom však nebude umožněno některé služby využívat nebo
je poskytovat v plném rozsahu, neboť to neumožňují právní předpisy (zejména v oblasti životního
pojištění nebo investic).
Zpracováním se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování,
zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření,
vymazání, likvidace. Osobní údaje jsou chráněny způsobem, který zabraňuje jakémukoli
neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jinému
neoprávněnému zpracování. Oprávněné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají
povinnost dodržovat mlčenlivost.
Společnost Váš finanční dům vystupuje jako správce údajů, pro zpracování osobních údajů nevyužívá
zpracovatele, využívá pouze hardwarové prostředky externího dodavatele pro zálohování dat
z důvodu vyšší bezpečnosti. Společnost Váš finanční dům nezpracovává zvláštní osobní údaje, jako
jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení nebo
údaje o sexuálním životě nebo orientaci fyzických osob. U pojistných smluv životního pojištění
zpracovává pro pojistitele v případě potřeby údaje o zdravotním stavu klienta.
Osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které jsou pravidelně
kontrolovány, zda nedošlo k porušení zabezpečení a úniku osobních údajů. Přijatá bezpečnostní
opatření jsou pravidelně aktualizována. Přístup k těmto údajům je monitorován a zabezpečen
heslem.
Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě právních předpisů (orgánům
veřejné správy, soudům apod.) nebo smluv (pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry,
poskytovatelům spotřebitelských úvěrů). Společnost Váš finanční dům nepředává žádné osobní údaje
do zahraničí.
Každá fyzická osoba, jejích osobní údaje Společnost Váš finanční dům zpracovává má právo
požadovat opravení či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování (nebrání-li tomu
právní předpisy), vznést námitku nebo stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení osobních

údajů, právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
nebrání-li tomu právní důvod.
Podněty fyzických osob lze adresovat Společnosti, a to buď písemně na adresu Bezová 1658/1, 147
00 Praha 4 nebo e-mailovou zprávou na adresu obchod@vfd.cz. V této souvislosti může být
požadováno, aby ten, kdo uplatňuje práva fyzické osoby prokázal svoji totožnost, aby byla ověřena
jeho identita a nedošlo k záměně s jinou fyzickou osobou. Jde o opatření, které má zabránit přístupu
neoprávněných osob k osobním údajům.
Pokud se fyzická osoba domnívá, že Společnost Váš finanční dům zpracovává její osobní údaje
v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost dozorovému úřadu na adresu Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz. Bližší informace o
tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Obecného nařízení GDPR.